Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej (potocznie: świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, paszport energetyczny ) dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Projektowa charakterystyka energetyczna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta.

Projektowana charakterystyka zawiera:
bilans mocy
• właściwości cieplne przegród zewnętrznych
• parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji
• przygotowania ciepłej wody
• chłodzenia
• oświetlenia
• dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.